a]nfotsf lglDt k"j{–k|:yfg Ifo/f]u k/LIf0f sfo{qmd

यो कार्यक्रम बेलायतको यात्रा गर्न चाहने व्यक्ति (आवेदक) मा फोक्सोमा क्षयरोग लागे–नलागेको थाहा पाउन जनवरी २०१३ मा आरम्भ गरिएको थियो । बेलायतमा छ महिनाभन्दा बढी बस्न चाहने तथा टीबीको उच्च सङ्क्रमण रहेका भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका मुलुकको भ्रमण गरी फर्केका व्यक्तिको सामान्यतया टीबीको जाँच गरिन्छ । तथापि, बेलायती अध्यागमन अधिकारीहरुले बेलायत यात्रा गर्न अनुमति लिन चाहनेहरुको स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रोत्साहित गर्दछन् ।

  1. बेलायतका निम्ति पूर्व–प्रस्थान क्षयरोग परीक्षणकोलागि दर्ता फारम
  2. युकेटीबीसम्बन्धी पर्चा (पम्प्लेट)
  3. बेलायत सिमा एजेन्सी : नेपालमा क्षयरोग परिक्षण

 


Visitors Counter : 10704