ljZjdf cfOcf]Pd

सन् १९५१ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास सङ्गठन आप्रवासका क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख अन्तर–सरकारी सङ्गठन हो । हाम्रा सम्पूर्ण कृयाकलापहरु तीव्ररुपमा विस्तारित भइरहेका छन्, र हाल १५१ राष्ट्र यसका सदस्य छन् । यसबाहेक १२ वटा राष्ट्रले पर्यवेक्षकको मान्यता पाएका छन्, र यस्तै मान्यता धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरुले हासिल गरेका छन् । सन् २०११ का निम्ति आइओएमको कार्यक्रमिक बजेट वृद्धि भएर १.३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, २,७०० भन्दा बढी कार्यक्रममा लगानी गरिएको छ र एकसयभन्दा बढी मुलुकमा स्थापना गरिएका ४७० भन्दा बढी फिल्ड कार्यालयमा ७,८०० भन्दा बढी कर्मचारीले अहोरात्र काम गरिरहेका छन् ।

आइओएम सबैको भलाइका निम्ति मानवीय दृष्टिका साथ व्यवस्थित ढङ्गबाट आप्रवासनलाई प्रबद्र्धन गर्न समर्पित छ । यसले सरकारहरु र आप्रवासीहरुलाई उपयुक्त सेवा र सल्लाह प्रदान गरेर यी कार्यहरु सम्पन्न गर्दछ । 

आइओएमले आप्रवासको व्यवस्थित र मानवीय पक्षको सुनिश्चितताका लागि सहयोग गर्ने, आप्रवासका समस्याको व्यावहारिक समाधानको खोजीमा सघाउने तथा जरुरतमा परेका आप्रवासीहरु, चाहे ती शरणार्थीहरु, विस्थापित व्यक्तिहरु वा अन्य समूल लखेटिएकाहरु नै किन नहुन्, लाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछ । आइओएमको विधानले आप्रवास र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासबीचको सम्बन्धका साथै व्यक्तिको हिँड्डुल गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिएको छ ।

आइओएमले आप्रवासन व्यवस्थापनका चारवटा प्रमुख क्षेत्रमा कार्य गर्दछः आप्रवास र विकास, आप्रवासको सहजीकरण, आप्रवासको नियमन, र बलजफ्ती आप्रवासको सम्बोधन । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवास कानुन, नीति बहस र निर्देशनको प्रबद्र्धन, आप्रवासीको अधिकार, आप्रवासीको स्वास्थ्य र आप्रवासीको लैंगिक आयामको संरक्षण यसैका एकअर्कासँग जोडिएका कृयाकलापहरु हुन् ।

आइओएमले सरकारी, अन्तरसरकारी र गैर–सरकारी साझेदारहरुसँग निकट रहेर कार्य गर्दछ ।

 

o; j]a;fO6sf ;fdu|Lx? d"n ?kdf cª\u|]hLdf tof/ kfl/Psf x'g\ . cª\u|]hL / g]kfnL kf7df
s'g} s'/f aflemPdf jf c:ki6 ePdf cª\u|]hL kf7 dfGo 7xl/g]5 .


(THE ORIGINAL CONTENTS OF THIS WEBSITE ARE IN ENGLISH. IN THE EVENT OF ANY AMBIGUITY BETWEEN
THE ENGLISH AND NEPALI VERSIONS, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL)

 


Visitors Counter : 68154